بزرگراه جاکارتا - کریسمس آیلند!

 

برطبق اعلان رسمی نیروی مرزبانی ودریایی استرالیا متوقف ساختن آخرین قایق پناهجویان موفقیت آمیز بوده است و اما سئوال این هست که نیروهای گشت دریایی ومرزبانی استرالیا کجا بودند که ببینند قایق پناهجویان دیروز صبح دقیقا درکنارقایقهای ماهیگیران جزیره ی کریسمس متوقف شده بودند واثری ازگشت دریایی ومرزبانی نبود .

یکی ازشاهدان عینی این چنین اظهارکرد که قایق پناهجویان دراثربرخورد با نرده های چوبی اسکله متوقف شده بود که تصویر مستند آن هم توسط شاهدان گرفته شده است  اما چیزی که دولت فدرال بعدا اعلام نمود کاملا متفاوت هست .

آقای برندن اوکانر وزیرامورداخله ی استرالیا دراعلانات رسمی روز ۵ شنبه ۱۳ می ۲۰۱۰ گفت که گشت های دریایی ومرزبانی استرالیا با موفقیت توانستند قایق پناهجویان را امروز صبح درآبهای نزدیک به جزیره ی کریسمس آیلند متوقف نمایند !!

حقیقت این بود که گشت های دریایی زمانی ازوارد شدن قایق مذکور با ۵۵ سرنشین خبردارشدند که ماهیگیران محلی درتماس مخابره رادیویی درمورد ورود یک قایق که حامل پناهجویان غیرقانونی هست به گشت دریایی هشدار دادند. این کاملا واضح شده است که ماهیگیران واهالی محلی جزیره ی کریسمس پناهجویان را راهنمایی کردند که به فاصله ی دورتر ازساحل رفته ومنتظر ورود گشت های دریایی بمانند !

 آقای مایکل کانن عضو ائتلاف اپوزیسیون دولت فدرال دیروز درمصاحبه ی خود با رسانه ها گفت که اگراین یک مورد موفقیت آمیز بود ه است پس من منتفرخواهم بود که شاهد موارد غیرموفقانه باشم . وی همچنین گفت که حالا کاربه جایی رسیده است که قاچاقبران انسان قایقهایشان را مستقیما به اسکله ی جزیره ی کریسمس می رسانند !!

ازشروع ماه می جاری ۲۰۱۰ تعدادهشت فروند قایق توانسته اند خودبه آبهای استرالیا برسانند.با ادامه ی ورود پناهجویان غیرقانونی جدید ظرفیت کمپ کریسمس مجددا درحال پر شدن هست واین درحالی هست که وزارت مهاجرت وشهروندی استرالیا چندی قبل ازاضافه کردن ۴۰۰ تخت دیگربه ظرفیت کمپ کریسمس خبرداده بودند.

حساسیت نخست وزیر کوین راد به مسئله مردمان غیرقانونی وقایقهای آنها زمانی افشا شده که یکی ازکارمندان دفتر نخست وزیر تصافا یک سلسله اطلاعات محرمانه را به یک خبرنگار ارسال کرد وبعدازآن خیلی ازحقایق ناگفته ی این مسئله بررسانه ها و شهروندان استرالیایی روشن وواضح گردید.

ایمیل های حاوی اطلاعات به خوبی نشان می دهد که مشاوران اقتصادی نخست وزیر بارها درمورد هزینه های نگهداری واسکان وانتقال پناهجویان غیرقانونی به دولت فدرال هشدارداده بودند که این مسئله بزودی به یک معضل ونکته ضعف بزرگ دربودجه ی دولت فدرال مبدل خواهدشد .

تنهاازشروع سال جاری ۲۰۱۰ که تنها نزدیک به ۵ ماه ازآن می گذرد تعداد ۵۷ فروند قایق بطورغیرقانونی وارد آبهای استرالیا شده است ودرحالیکه آمارمشابه سال ۲۰۰۹ میلادی ورود  ۶۰ فروند قایق درطول کل سال ۲۰۰۹ را نشان می دهد.

 دولت فدرال استرالیا درجواب انتقادهای مخالفان تنها امیدوار به نتیجه ی تغییرسیاست وتعلیق بررسی درخواست های پناهندگان افغانستانی وسریلانکایی به مدت سه تا شش ماه بود که هیچ نتیجه ای تا این لحظه ازاین سیاست به چشم نمی خورد.


درگیری نوجوانان پناهجو در Broadmeadows ملبورن

 

نزدیک به ۳۰ نفر ازپناهجویان نوجوان وکم سن وسال درمجتمعی که اداره ی مهاجرت وشهروندی استرالیا برای سکونت آنها در Broadmeadows  شهرملبورن استرالیا درنظرگرفته است باهم درگیرشدند که درنتیجه ۳ نفرزخمی وبه بیمارستان ( شفاخانه) منتقل گردیدند.

این درگیری درمرکزترانزیت اداره ی مهاجرت وشهروندی استرالیا درساعت ۹:۳۰ دقیقه ی صبح  روز جمعه رخ داد و ماموران پلیس اداره ی مهاجرت برای کنترل ومهار آنان مجبوربه مداخله شد . درگیری بین دوگروه ازنوجوانان پناهجو رخ داده بود و درمرکزترانزیت اداره ی مهاجرت Broadmeadows درملبورن برای دقایقی کنترل ازدست مامورین اداره ی مهاجرت خارج شده بود.

سخنگوی اداره ی مهاجرت گفت که درنهایت با مداخله ی پلیس این مشاجرات خاتمه یافت ودوگروه تحت کنترل درآمدند.دو تن اززخمی شدگان که از ناحیه دست وشانه دچاربریدگی شده بودند تحت درمان سرپایی قرارگرفته وعصر روزجمعه ازبیمارستان مرخص شدند اما یک نفر باقیمانده تا هنوز تحت نگهداری دکتران بیمارستان قراردارد.مجتمع مذکور برای اسکان دادن خانواده ها وافراد زیرسن ۱۸ سال اختصاص داده شده است .پلیس برای تحقیقات درمحل حاضرشده است تا علت این درگیری مشخص گردد و درصورت هرگونه مشکلات به اداره ی مهاجرت وشهروندی گزارش بدهد تا رفع گردد.بغیرازین ۳۰ نوجوان تعداد ۵۰ نفر بطورفامیلی ( خانوادگی) درمحتمع مذکور سکونت داده شده اند که همه ی آنها آرام هستند وفعلا مشکلی دربابت آنها وجود ندارد.

سخنگوی اداره ی مهاجرت ازذکر کردن ملیت وهویت این نوجوانان زیر سن ۱۸ سال خودداری کرد وتاهنوز معلوم نیست که آنها ازچه ملیت وکشوری هستند.استرالیا تعدادبیشتری پناهنده ازاندونزیا پذیرش خواهد کرد

 

سازمان ملل متحد درامورپناهندگان UNHCR شعبه اندونزیا اخیرا بعدازمدت ها دست به اصلاحاتی درمورد پروسه ی اسکان مجدد مهاجرین ساکن دراندونزیا زده است و خبرهای خوشی را به مهاجرینی که سالها دراندونزیا درانتظاراسکان مجدد به کشورثالث بسربرده اند می دهد .

آنچه که ازمنابع مختلف وازجمله سازمان IOM ودفتر UNHCR درجاکارتا بدست آمده است این را نشان میدهد که بعدازجایگزینی رئیس سابق سازمان ملل متحد وجانشین شدآقای  Manuel Jordão ,یک سری اصلاحات اداری درکادر داخلی سازمان ملل متحد درامورپناهندگان انجام داده است واعلام کرده است که دفتر  UNHCR دراندونزیا سعی دارد که پناهندگان ساکن دراین کشوررا هرچه زودتر به کشورثالث اعزام نماید.

درماه های اخیر شایعه شده است که اداره ی مهاجرت استرالیا یک سهمیه قابل توجه درحدود ۵۰۰ پناهنده را تا آخر سال جاری ۲۰۱۰ ازاندونزیا به استرالیا انتقال خواهد ;اگرچه این خبرازسوی سازمان ملل متحد درامورپناهندگان UNHCR بطوررسمی اعلان نشده است, اما کارکنان این سازمان مشخصا خبرازاعزام این تعداد پناهنده به استرالیا داده اند .

درطول سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹ حدود ۶۰ نفرازپناهندگان افغانستانی که بعدازتغییرسیاست دولت جان هاوارد درسال ۲۰۰۱ مجبوربه بازگشت به اندونزیا شده بودند, درکشوراندونزیا ساکن بودند اما ناگهان ازسال ۲۰۰۹ دفترسازمان ملل متحد شروع به اعزام این افراد وهمچنین پناهندگان تازه وارد به کشورهای مهاجرپذیر نموده که درسال ۲۰۰۸ تعداد ۸۳ کیس ودرسال ۲۰۰۹ نزدیک به ۱۰۰ کیس به کشورهای کانادا ونیوزیلند واسترالیا وآمریکا اعزام شدند.

دراواخرسال ۲۰۰۹ وهمچنین اوایل سال ۲۰۱۰ تعدادزیادی ازپناهندگان رسمی سازمان ملل متحد درامورپناهندگان UNHCR دراندونزیا با استفاده ازفرصت اقدام به مهاجرت غیرقانونی به استرالیا کرده که این باعث شرمساری دفتر دراندونزیا وزیرسئوال رفتن کیفیت کاری وسرعت بررسی واعزام پناهندگان به کشورثالث شد و روی همین حساب چندین هیئت ازدفتر مرکزی UNHCR ازکشورسوئیس ((جنوآ)) برای بررسی مشکلات وشکایات پناهندگان به اندونزیا اعزام شدند, که نتیجه ی آن عوض شدن رئیس این سازمان دراندونزیا واصلاحات اخیر بود.

درواقعیت تعدادبسیارمحدودی ازپناهندگان توانسته اند دراندونزیا مقاومت کرده وازرفتن غیرقانونی به کشوراسترالیا خودداری کنند وروی همین حساب سازمان ملل متحد درامورپناهندگان اندونزیا درحال حاضربا مشکل می تواند ادعا کند که ۵۰۰ پناهنده ی رسمی را زیرپوشش خود دارد .ادعایی که سازمان ملل متحد UNHCR دارد این هست که ما هفته وار بیش از۱۰۰ نفرتازه وارد ثبت نام داریم وازدحام پناهجویان تازه وارد مانع ازبررسی سریع پرونده ها و دلایل آنها می شود ومشکل دومی را که سازمان ملل متحد دراندونزیا عنوان می کرد ,این بود که کشورهای مهاجرپذیر سهمیه چندانی را برای گرفتن پناهنده از دفتر UNHCR دراندونزیا اختصاص نمی دهند و روی همین حساب پروسه ی اسکان مجدد درکشورثالث کمی به طول می انجامد .

امیداین هست که آن عده ناچیز پناهنده ای که تاکنون دست به ریسک وقمارمهاجرت غیرقانونی به استرالیا نزده اند, پیش ازآنکه آنها هم با قایق وبطورقاچاق عازم استرالیا شوند ازراه قانونی ودرست توسط سازمان ملل متحد درامورپناهندگان UNHCR به کشورثالث اعزام شوند وبیش ازین مجبورنباشند زندگی استرس آور و پرازمشکل خود رادراین کشور ادامه بدهند .

نویسنده " مدیروبلاگ"

+ نوشته شده در  2010/5/15ساعت   توسط هموطن 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت 1389ساعت 3:35  توسط محمدي 

اسکان پناهجویان درهتل چهارستاره

 

دولت فدرال استرالیا ازتصمیم خود برای اسکان دادن ۷۹ پناهجو دریک هتل ۴ ستاره درکوئینزلند استرالیا حمایت کرده وگفته که آنها خانواده ها واطفال آسیب پذیر هستند.هتل نخل درشهر  suburban Brisbane  استرالیا درمقابل اسکان دادن این گروه ازپناهجویان برای مدت شش ماه مبلغ ۱.۲ میلیون دلار استرالیا با دولت فدرال قرارداد منعقد کرده است .

تعدادی نگهبان شخصی جهت امنیت این پناهجویان درهتل نخل شهر  suburban Brisbane  استخدام شده اند.

آقای  Dr Emerson  گفته است که آنها (پناهجویان) خانواده ها به همراه اطفال واقعا آسیب پذیر هستندواین یک چیزی هست که نیازبود برای حمایت ونگهداری آنها دریک شرایط بهتر انجام شود.

این یک مسئله ای هست که همیشه اتفاق نمی افتد اما در زمان دولت آقای جان هاوارد این مسئله رخ داده است وبهتراست اجازه بدهیم که آنها یک مقدار آرامش داشته باشند.

  Scott Morrison سخنگوی اپوزیسیون دولت فدرال گفت که علم به این دارد که این مسئله قبلا هم تکرارشده است, اما این حرکت دولت آقای راد باعث افزایش ورود پناهجویان غیرقانونی به استرالیا خواهدشد.وی گفت که این کاملا طبیعی هست که پناهجویان درهتل ها اسکان داده شوند چراکه تمام بازداشتگاه های استرالیا مملو ازپناهجو شده است .

سناتورحزب سبزها  Steve Fielding  هم گفته است که این قبیل تصامیم دولت راد باعث تشویق پناهجویان غیرقانونی برای ورود به استرالیا خواهد شد. وی دربیانیه ی خودگفت که اول هتل کریسمس آیلند بود والان ما هتل کوئینزلند را داریم . وی همچنین هشدار داد که اصلا امکان ندارد که ما بازداشت شدگان را درهتل ۴ ستاره اسکان بدهیم ;چرا که این فقط باعث تشویق کردن قاچاقیان انسان و آوانتاژ دادن به آنها برای نشان دادن برگ برنده ی شان درجذب مسافرین غیرقانونی خواهد شد.

اداره ی مهاجرت وشهروندی اعلام کرده است که این پناهجویان تحت نظارت ونگهبانی ۲۴ ساعته قرارخواهند داشت .

سخنگوی اداره ی مهاجرت وشهروندی آقای Sandy Logan گفت که آنها حق ورود وخروج ازمحوطه ی هتل نخل را ندارند وآنها تمام مراحل چک آپ پزشکی وامنیتی را دربازداشتگاه کریسمس آیلند طی کرده اند ونگرانی ازین بابت وجود ندارد.

گزارش بالا برگرفته ازوبسایت خبری  استرالیا هست که بتاریخ ۱۱ می ۲۰۱۰ به نشررسیده است

 

 نوشته شده      توسط هموطن  |  

ورود یک فروند قایق دیگر

 

مقامات استرالیایی ازمتوقف کردن یک فروند قایق دیگر درروز ۴ شنبه ۱۲ می ۲۰۱۰ خبر داده اند . به گفته ی آقای برندن اوکانر وزیرامورداخله ی دولت فدرال استرالیا این قایق درحوالی جزیره ی هاشموری ریف با ۲۱ سرنشین و۴ خدمه ی اندونزیایی توسط گشت هوایی شناسایی ونیروی دریایی آنرا متوقف کرده است.

آقای اوکانر همچنین گفت که این گروه برای چک آپ امنیتی وهویتی وپزشکی به کریسمس آیلند اعزام خواهند شد.این پنجاه وپنجمین قایقی هست که ازشروع سال جاری میلادی ۲۰۱۰ وارد آبهای استرالیا می شود .


+ نوشته شده در     توسط هموطن  

ورود نزدیک به 120 پناهجوی جدید

 

مقامات استراليا اعلام کردند که دوقايق ديگررا که بيش از120 پناهجورا حمل می کردند درآبهای غرب استراليامتوقف نموده اند .

بنا به اعلانات رسمی وزارت امورداخله ی دولت فدرال استراليا يک قايق که حامل 36 پناهجو و3 خدمه ی اندونزيايی بوده است را بعدازظهرروز دوشنبه 10 می 2010 درحوالی جزيره ی هاشموری ريف متوقف کرده اند وقايق ديگرکه حامل 86 پناهجو بوده است را درنزديکی کريسمس آيلند شناسايی ومتوقف کرده اند .

هردوگروه پناهجويان برای چک آپ امنيتی وهويتی وپزشکی به کريسمس آيلند انتقال خواهنديافت .دولت فدرال استرالیا اعلام کرده است که درصورتیکه پناهجویان یاد شده ازکشورهای افغانستان ویا سریلانکا باشند مشمول مصوبه ی جدید مبنی برتعلیق کامل شش ماهه وسه ماهه خواهند شد.

گزارش بالا برگرفته ازوب سایت  استرالیا می باشد که بتاریخ ۱۰ می ۲۰۱۰ به نشررسیده است

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1389ساعت 2:44  توسط محمدي  | 


 

دولت فدرال استراليا گزارشات مبنی برناپديد شدن 5 تن ازسرنشينان قايقی که ديروز خبرنجات يافتن آنها منتشرشده بود را تاييد کرده وآنرا غم انگيزتوصيف کرده است .

قايق مذکور که ازروز 5 شنبه خبردچارحادثه شدن آنها ومخابره درخواست کمک شان منتشرشده بود بالاخره بعدازيک شبانه روز تلاش گسترده درنزديکی جزايرکوسوس آيلند در2000 کيلومتری جزيره ی اصلی استراليا پيداشده و59 نفرازسرنشينان آن نجات يافتند,اما آقای برندن اوکانر وزيرامورداخله ی دولت فدرال استراليا امروز يکشنبه 9 می درگفتگوبا رسانه ها اعلام کردکه گزارشات حاکی ازدست رفتن حداقل 5 پناهجو حکايت دارد که قبل ازرسيدن نيروی نجات دريايی استراليا درآب غرق شده اند.

وی همچنين گفت که گشت هوايی جليقه های نجات وتيوب هايی را که اين افراد استفاده کرده بودند را بعدازمدتی جستجو پيدانموده اما ازاجساد اين افراد اثری بدست نيامده است .

وزيرامورداخله ی استراليا همچنين اضافه کردکه درصورتی که مرگ اين تعداد ازپناهجويان تاييد شود بايد اين پيام به سايرکسانی که قصدعزيمت با قايق وبطورغيرقانونی را دارندرسانيده شود که نبايد اين ريسک غيرضروری را با زندگی وحيات خود انجام دهندوچيزی که کاملا ازاين حادثه ی غمناک مشخص شد اين هست که اين نوع سفرها بسيارخطرناک می باشند.

وی گفت که متاسفانه که باتوجه به نوع قايق ها وکيفيت پايين آنها اين حوادث دورازانتظارنمی باشد ومقدارمسافتی را که بايد اين پناهجويان بطورقاچاق ازاندونزيا تا آبهای استراليا طی کنند هم زياد وطولانی هست که واقعا خطرناک هست .

آقای اوکانر گفت که عمليات جستجوی دريايی برای يافتن اجساد اين افراد گمشده بعدازآنکه تيم پزشکی نيروی دريايی اعلام کرد که مدت زمان استاندارد برای زنده ماندن تمام شده است پايان يافت زيراکه ديگرهيچ دليل منطقی وقانع کننده ای برای ادامه ی جستجو بعدازگذشتن چندين ساعت ازگم شدن آنها درآب اقيانوس وجود نداشت .

وزيرامورداخله ی دولت استراليا همچنين گفت که گشت هوايی وشناسايی مرزی گم شدن وغرق شدن اين 5 نفررا تاييدکرده واشياء باقی مانده ازآنها نظير لايف جکت " جليقه ی نجات" و تويوب های غريق شنايی که آنها استفاده کرده بودند نيز بدست آمده است .

آقای اوکانر خاطرنشان کرد که بهرحال بعدازساعتها تلاش برای يافتن هرگونه مدرک ونشانه اززنده بودن اين 5 نفر نيروی دريايی وگشت هوايی مرزی متقاعد شده است که آنها متاسفانه نتوانستند نجات پيداکنند وغرق شده اند.

آقای اوکانر اضافه کرد که درظرف چندروز آينده ازمسافرين نجات يافته تحقيقات خواهد شد که افراد گمشده به چه نحوه ای غرق شده اند وحدودا درکجا آنان احتمالا به داخل آب افتاده اند.

گمان براين هست که موتور" انجن" قايق دچاراختلالات فنی شده وهمچنين قايق دچارشکستی دربدنه ی آن شده وآب بداخل آن نفود کرده باشد اين قايق درروز 5 شنبه گذشته 6 می 2010 در2000 کيلومتری غرب استراليا دچارحادثه شده بود.  

گزارش بالا برگرفته ازوب سايت  استراليا هست که بتاريخ يکشنبه 9 می 2010 به نشررسيده است 
+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم اردیبهشت 1389ساعت 0:59  توسط محمدي 
اين قايق در روز پنجشنبه دچارحادثه شده بود.

مقامات نيروی دريايي استراليا توانستندکه موقعيت قايق پناهجويانی را که احتمالا نزديک به 60 سرنشين دارد ودرحال غرق شدن بودرامشخص کرده وآنها رادرطی يک عمليات نجات دهند.

عمليات نجات زمانی آغازشد ,که گزارشهايی مبنی بردرحال غرق بودن يک قايق که گفته شده است نزديک به 60 نفرازپناهجويان برآن سوارهستند به نيروی دريايی استراليا واصل شد وبلافاصله نيروهای نجات دريايی وهوايی برای مشخص کردن موقعيت اين پناهجويان اعزام شدند وبالاخره بعدازجستجودردايره ای که 33.000 مايل دريايی وسعت داشت , قايق آنها در270 کيلومتری شمال غربی جزايرکوسوس آيلند توسط گشت هوايی پيداشدوعمليات نجات آنها آغازشد, اين قايق در روز پنجشنبه دچارحادثه شده بود.

يکی ازسخنگويان نيروي مرزبانی دولت استراليا گفت که هويت اين پناهجويان مشخص نمی باشد ولی درحال حاضرنيروی دريايی آنها رابرای چک آپ پزشکی به جزيره ی کوسوس آيلند منتقل می کند . به گفته ی اين سخنگوی نيروی مرزبانی تعداد دوفروند هواپيمای گشتی وچهارفروندناودريايی دراين عمليات شرکت داشتند.

آقای برندن اوکانر امروز شنبه 8 می درکنفرانس خبری خود گفت ,که ترتيبات لازم برای انتقال هرچه زودتر آنها به کمپ کريسمس آيلند داده خواهد شد تا چک آپ امنيتی وهويتی درمورد آنان انجام شود.باوربراين هست که قايق مذکوردرفاصله نزديکی با آبهای استراليا دچارحادثه درموتور قايق شده بوده وبخاطرهمين کشتی درحالت خطرناکي بسرمی برد, که آب هم واردکشتی شده بود.مدت يک شبانه روز نيروی دريايی وهوايی مرزبانی استراليا مشغول جستجوبرای مشخص کردن موقعيت اين قايق حادثه ديده بودند.

گزارش بالا برگرفته ازوب سايت  استراليا هست که درتاريخ شنبه 8 می 2010 به نشررسيده است 


يک قايق ديگر که حامل 26 پناهجوبوده است درآبهای غرب استراليا توسط گشت دريايی اين کشور متوقف شده

آقای برندن اوکانروزيرامورداخله ی دولت فدرال استراليا دراعلانات روزجمعه 7 می 2010 گفت که يک قايق ديگر که حامل 26 پناهجوبوده است درآبهای غرب استراليا توسط گشت دريايی اين کشور متوقف شده است .

اين پنجاهمين ويکمين قايق پناهجويان هست که درسال جاری 2010 وارد آبهای استراليا شده است , آقای اوکانرهمچنين گفت که اين گروه برای چک آپ امنيتی وهويتی وپزشکي بزودی به کريسمس آيلند اعزام خواهندشد.

وزيرامورداخله ی دولت استراليا همچنين اضافه کرد که هويت اين پناهجويان تاکنون مشخص نشده است ولی درصورتيکه ازاتباع کشورهای افغانستان يا سريلانکا باشند مشمول قانون جديدی که ازتاريخ 9 آپريل 2010 به اجرا گذاشته شده است خواهند بود و بايدمدت اعلام شده را درتعليق وبلاتکليفی درحال بازداشت بسرببرند و درخواست های پناهندگی ايشان بررسی ومطالعه نخواهدشد.

گزارش بالا برگرفته ازوب سايت خبری  استراليا هست که بتاريخ جمعه 7 می 2010 به نشررسيده است

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم اردیبهشت 1389ساعت 0:57  توسط محمدي 


  نيروی دريايی استراليا يک قايق ديگررا که حامل 36 پناهجو و1 خدمه ي اندونزيايی بوده است را نيمه شب دوشنبه 3 می 2010 درآبهای غرب جزيره ی هاشموری ريف  درشمال غربی استراليا متوقف کرده اند .

اين پنجاهمين قايق پناهجويان ازآغازسال جاری 2010 می باشد که وارد آبهای استراليا شده است.بنابراين ازابتدای سال تاکنون 50 قايق که حامل 2303 پناهجوعمدتا افغان و137 خدمه اندونزيايی درمجموع وارد استراليا شده اند.

هويت اين پناهجويان تاکنون مشخص نيست اما درصورتی که ازکشورهای افغانستان وسريلانکا باشند مشمول قانون ومصوبه ی جديد وزارت مهاجرت وشهروندی استراليا مبنی برتعليق سه تاشش ماه خواهند بود.

گزارش بالا برگرفته ازوب سايت خبری استراليا هست که بتاريخ 4 می 2010 به نشررسيده است 
+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت 1389ساعت 10:36  توسط محمدي 


 

فرمانده نيروی پليس دريايی شرق اندونزيا ديروز دوشنبه اعلام کرد که تعداد 82 پناهجوی ايرانی وافغان توسط پليس اندونزيا دستگيرشده اند.

آقای Anang Hidayat درگفتگوباخبرنگاران اظهارکرد که اين پناهجويان درحاليکه سواربرکشتی چوبی بوده قبل ازحرکت دريک مايلی ساحل دريا توسط گشت دريايی اندونزيا شناسايی وبازداشت شدند.وی همچنين اضافه کردکه شش خدمه ی اندونزيايی هم دراين ارتباط دستگيرشده اند وپناهجويان برای انتقال خود به استراليا به قاچاقبرخودهرکدام مبلغ 5000 دلارآمريکايی پرداخت کرده بودند.

آقای Anang Hidayat همچنين گفت که سه نفرراهم به اتهام قاچاق انسان درمحل مذکوربازداشت کرده اند.

گزارش مذکوربرگرفته ازوب سايت خبری استراليا است که درتاريخ دوشنبه 3 می 2010 به نشررسيده است .

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت 1389ساعت 10:34  توسط محمدي 

دولت استراليا اعلام کرد که يک فروند قايق ديگرکه حامل 24 پناهجو و3 خدمه ی اندونزيايی بوده است را ديروزبعدازظهرچهارشنبه 28 آپريل 2010 درنزديکی جزيره ی هاشموری ريف متوقف کرده اند . بنا به اعلان رسمی وزارت امورداخله ی دولت استراليا اين قايق ابتدا توسط گشت هوايی شناسايی وبعدا توسط گشت دريايی متوقف شده است .اين چهل ونهمين قايقی هست که ازآغازسال جاری ميلادی 2010 وارد آبهای استراليا می شود.بنابه اعلان وزارت امورداخله ی استراليا اين پناهجويان برای چک آپ پزشکی وامنيتی وهويتی به کريسمس منتقل خواهند شد .

گزارش بالا برگرفته از سايت خبری  استراليا می باشد که بتاريخ 29 آپريل 2010 به نشررسيده است

+ نوشته شده در  جمعه دهم اردیبهشت 1389ساعت 11:23  توسط محمدي 


 

يک گروه 25 نفره ازپناهجويانی که درخواست های پناهندگی شان ازسوی دولت استراليا رد شده است ودربازداشتگاه کريسمس آيلند بسرمی برند دست به اعتراض واعتصاب زده اند.

وزيرامورمهاجرت وشهروندی دولت استراليا آقای کريس ايوانز پيش ترازرد شدن تعدادزيادی ازدرخواست های پناهندگی پناهجويان خبرداده بود.وی درگفتگوبا راديو استراليا شب چهارشنبه اظهارکردکه زمانيکه درخواست های عده ای ازپناهجويان رد می شود معمولا کنترل ومديريت آنان مشکل هست ونيازبه اقدامات فوری وتدابيرويژه هست و در روزهای اخير يک تعداد ازپناهجويان مشکلاتی رادر داخل بازداشتگاه کريسمس آيلند بوجودآورده بودند و ما با افزايش تعداد آمار کسانی که بزودی خبر رد شدن درخواست های آنان اعلام خواهد شد, آماده ی برخورد ومقابله با ناآرامی واعتراض پناهجويان معترض هستيم .

سناتورکريس ايوانز وزيرامورمهاجرت همچنين گفت که ما شرايط روحی وروانی کسانی که درمصاحبه هايشان ازطرف دولت استراليا ردمی شوند را درک مي کنيم وازقبل انتظاراين حرکات ورفتارهای اعتراض آميزرا داشتيم ودرآينده هم انتظارمی رودکه اين قبيل مشکلات بوجودبيايد.

اکثرپناهجويانی که وارد استراليا می شوند ازنژاد هزاره ها هستند که درافغانستان دراقليت می باشند وازسوی طالبان وسايراقليت های قومی مانند پشتونها زيرفشاروشکنجه هستند.اما آقای ايوانز گفت که چيزی را که متوجه شده ايم وگزارشهای سازمان ملل متحد هم آنرا تاييد ميکند وضعيت هزاره ها درافغانستان روبه بهبود هست .

بخاطرهمين بود که دولت سياست خود رادرمورد پناهجويان افغان وسريلانکايی تغييرداد ومدت سه ماه برای سريلانکايی ها وشش ماه رابرای افغانهای عمدتا از نژاد هزاره هيچ درخواستی ازآنان پذيرفته نمی شود و اخيرا هم درارتباط با اين تغييرسياست دولت درمورد هزاره ها تعدادبيشتری ازدرخواست های آنها رد شده است .

آقای ايو انز همچنين گفت که اخيرا ازورود اتباع سريلانکا کاسته شده است ودريک مورد تعدادی ازآنان درهنگام خروج ازمالزيا توسط پليس مالزيا بازداشت شده اند وگمان اين بوده است که آنها به طرف استراليا درحرکت بوده اند. 

وزيرمهاجرت وشهروندی استراليا همچنين گفت که من نميخواهم بگويم با تغييرات پيش آمده مشکل ورود غيرقانونی پناهجويان حل شده است اما ما گامی به جلو برداشته شد.همچنين آقای ايوانزگفت که انتظاراين هست که با شرايط درحال بهبود دوکشورافغانستان وسريلانکا درآينده تعداد بيشتری ازدرخواست های پناهندگی اتباع اين دوکشورازسوی وزارت مهاجرت استراليا رد شود.

سناتورايوانز افزود که اين حق مردم استراليا هست که درباره ی ورود غيرقانونی پناهجويان به استراليا نگران باشند وما نگرانی آنها را درک مي کنيم .تعدادی ازپناهجويان که بطورغيرقانونی وارد استراليا می شوند مانند آفريقايی ها بايد مراقبت بيشتری ازآنها صورت بگيرد واهم نگرانی مردم ازبابت پناهجويان آفريقايی وسريلانکايی تبارهست .

گزارش بالا برگرفته ازوب سايت  استراليا هست که بتاريخ 29  آپريل 2010 به نشررسيده است
+ نوشته شده در  جمعه دهم اردیبهشت 1389ساعت 11:21  توسط محمدي 

دوقايق جديد درروزهای اخير توسط گشت های دريايی استراليا درنزديکی جزيره ی هاشموری ريف متوقف شده است . بنا به اعلانات رسمی وزارت امورداخله ی دولت فدرال استراليا قايق اول روز يکشنبه 25 آپريل , حوالی بعدازظهردرنزديکی سواحل هاشموری ريف آيلند درشمال غربی استراليا توسط گشت دريايی دستگيرشدند . آقای برندن اوکانر وزيرامورداخله استراليا گفت ,که تعداد 49 پناهجو و دوخدمه ی اندونزيايی سواربراين قايق بوده اند که تاکنون هويت آنها مشخص نشده است .

همچنين يک قايق ديگرديروز دوشنبه که حامل 41 پناهجو و4 خدمه ي اندونزيايی بوده است, هم درحوالی بعدازظهرديروز دوشنبه 26 آپريل درنزديکی جزيره ی هاشموری ريف توسط نيروی دريايی استراليا شناسايی ومتوقف شده اند .

آقای اوکانر دراعلانات رسمی روز سه شنبه 27 آپريل گفت که درصورتيکه پناهجويان يادشده ازاتباع دوکشورافغانستان وسريلانکا باشند ,مشمول قانون جديد تعليق پردازش درخواست های پناهندگی خواهند شد وبايد مدت اعلام شده را دربازداشتگاه بدون تعيين تکليف سپری کنند, تا دولت بعدازاين مدت با توجه به وضعيت روبه بهبود اين دوکشوردرمورد آنان تصميم گيری نمايد .

با ورود اين دوقايق تعداد قايقهايی که ازشروع سال جاری 2010 وارد آبهای استراليا شده اند به 47 فروند قايق رسيده است .

گزارش بالا برگرفته ازوب سايت خبری  استراليا می باشد که درتاريخ های 26 و27 آپريل 2010 به نشررسيده اند

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم اردیبهشت 1389ساعت 18:40  توسط محمدي 


پناهجويانی که به بازداشتگاه کورتين منتقل خواهند شد امروز صبح يکشنبه 25 آپريل 2010 وارد بازداشتگاه کريسمس آيلند شدند.تعداد 46 پناهجوی افغان که همه ی آنها مردان بزرگسال وبدون خانواده همراه می باشند وهفته ی گذشته توسط گشت دريايی استراليا بازداشت شده بودند امروز به جمع 63 پناهجوی افغان ديگرکه شامل قانون جديد دولت استراليا درمورد عدم بررسی وتعليق کامل درخواست های پناهندگی هستند پيوستند.

دولت استراليا درتاريخ 9 آپريل 2010 اعلام کرد که درخواست های پناهندگی پناهجويان ازدوکشورافغانستان وسريلانکا برای مدت شش ماه برای افغانها وسه ماه برای سريلانکايی ها بررسی ومطالعه نخواهد شد.به گفته ی آقای کريس ايوانز وزيرمهاجرت وشهروندی دولت استراليا اين پناهجويان بزرگسال درمدت چهارهفته ی آينده به کمپ کورتين درشمال غربی جزيره ي اصلی استراليا منتقل خواهندشد.

آقای ايوانز همچنين افزود که بازداشتگاه کورتين درچندهفته ی گذشته زيرتعميروبازسازی برای بازگشايی مجدد ونگهداری پناهجويان تازه وارد بوده است وتا يک ماه قبل توسط ارتش استراليا برای امورنظامی استفاده می شده است .

وی خاطرنشان کردکه برای بازداشت ونگهداری خانواده ها وافراد زيرسن 18 سال ازبازداشتگاه کورتين استفاده نخواهدشد.

بازداشتگاه کورتين درنزديکی شهرکيمبرلی درشمال غربی استراليا واقع شده است که درسال 2002 بعدازشورش بزرگی که درآنجا رخ داد وتعداد زيادی ازپناهجويان درآن زخمی شدند مسدود گرديد .

گزارش بالا برگرفته ازوب سايت  خبری استراليا می باشد که درتاريخ يکشنبه 25 آپريل 2010  به نشررسيده است

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم اردیبهشت 1389ساعت 2:41  توسط محمدي 


حکومت فدرال استراليا تغييراتی را درسياست خود درقبال پناهجويان اعلان کرده که برای اتباع سريلانکا وافغانستان درخواست پناهندگی را دراستراليا مشکل ترخواهد ساخت .

تغيير ازچه قراراست ؟

- حکومت استراليا ارزيابی وتصميم گيری برموقف پناهندگی پناهجويان افغان وسريلانکايی را که ازنهم آپريل 2010 وارد آبهای استراليا خواهند شد معطل ومعلق ساخته است .
- کسانی که پيش ازاين تاريخ به استراليا مواصلت کرده اند ازاين قانون مثتثنی ومصئون خواهند بود.
اين تعليق برای اتباع سريلانکا سه ماه وبرای اتباع افغانستان شش ماه دوام خواهد کرد.

چه کسانی شامل ومتاثراين قانون جديد خواهند بود؟

- اين قانون تعليق درقسمت همه ی سريلانکايی ها وافغانهايی که بعدازتاريخ 9 آپريل 2010 وارد استراليا شوند تطبيق خواهد شد.
- هرپناهجويی که ازين دوکشور ازطريق هوا يا بحر( دريا ) وارد قلمروی کشوراستراليا شود مشمول اين قانون خواهد بود.
چرا اين تغييرات صورت گرفته است ؟

- اين تعليق وعدم پذيرش درخواست پناهندگی درنتيجه ی شرايط درحال انکشاف وروبه بهبود سريلانکا وافغانستان صورت می گيرد.

- تاثيرمهم واساسی که اين تعليق وتغييرات بوجود آمده درشرايط دوکشورافغانستان وسريلانکا خواهد داشت به اين معنی می باشد که احتمال درآينده تقاضاهای پناهجويی بيشتری ازاتباع اين دوکشور ازسوی حکومت استراليا رد خواهد شد.
- حکومت استراليا معتقد هست که بايد صرفا پناهندگی به پناهجويانی اعطا شود که بتوانند ثابت کنند استحقاق اين حمايت وپناهندگی را ازسوی استراليا دارا می باشند.
- حکومت استراليا باوردارد که اين تغييرات تضمين کننده ی اين هست که سيستم مهاجرتی اين کشورتنها ازافراد مستحق حمايت وپناهجويان واقعی محافظت خواهد کرد.

اطلاعيه ای را که دربالا خوانديد ازسوی سفارت کبری دولت فدرال استراليا درجاکارتا - اندونزيا  صادرشده است که مطالب آن با کمی تغييردرکلمات برای آسان ترشدن فهميدن مطلب دروبلاگ درج شده است


"قايق پناهجويان درنزديکی هاشموری ريف متوقف شد"


قايق کوچکی که حامل 9 پناهجوی افغان و3 خدمه ی اندونزيايی بود درنزديکی جزيره ی هاشموری ريف متوقف شد.بنا به اعلانات وزارت امورداخله ی استراليا قايق مذکورعصرروز پنجشنبه 22 آپريل درحوالی جزيره ی هاشموری ريف توسط گشت دريايی استراليا بازداشت شده است وبرای چک آپ پزشکی وامنيتی وهويتی به کمپ کريسمس آيلند منتقل شده اند.

آقای برندن اوکانر وزيرامورداخله ی دولت فدرال گفته است که درصورتيکه افغان بودن يا سريلانکايی بودن پناهجويان تازه وارد مشخص شود درخواست های پناهندگی آنها مورد بررسی ومطالعه قرارنخواهد گرفت .

گزارش بالا برگرفته ازوب سايت خبری  استراليا می باشد که بتاريخ 23 آپريل 2010 به نشررسيده است

 

"ورود يک قايق ديگربه آبهای استراليا"


يک قايق ديگرکه حامل 46 پناهجو و 4 خدمه ی اندونزيايی بوده است توسط گشت نيروی دريايی استراليا درنزديکی جزيره ی درغرب استراليا متوقف شده است . بنا به اعلانات رسمی وزارت امورداخله ی دولت استراليا اين قايق درشب روز سه شنبه توسط گشت دريايی شناسايی ومتوقف شده است . اين گروه پناهجويان برای چک آپ پزشکی وامنيتی وهويتی بزودی به کمپ کريسمس آيلند منتقل خواهند شد.

با ورود اين قايق تعداد قايق هايی که ازشروع سال جاری وارد آب های استراليا شده اند به 44 فروند می رسد که نزديک به 2096 پناهجو و117 خدمه سواربرآنها وارد استراليا شده اند.

آقای برندن اوکانر دراعلانات روزچهارشنبه 21 آپريل گفت که سياست دولت فدرال درمورد پناهجويان غيرقانونی ازتاريخ 9 آپريل تغييرکرده است واگرپناهجويان ازاتباع دوکشورافغانستان وسريلانکا باشند شامل تعليق سه ماه وشش ماه خواهند بود وبه هيچ درخواست جديدی برای پناهندگی ازسوی پناهجويان اين دوکشور تا زمان برطرف شدن تعليق رسيدگی نخواهد شد.

گزارش بالا برگرفته ازوب سايت خبری  استراليا می باشد که به تاريخ چهارشنبه 21 آپريل 2010 به نشررسيده است 
+ نوشته شده در  شنبه چهارم اردیبهشت 1389ساعت 10:43  توسط محمدي